My Dribbble Gallery
My Portfolio on the Behance Network
My Portfolio on  iStockphoto
Sophia & Yaroslav
My Suggestion for the Mascot of Veliky Novgorod
(5 hours)
Sophia and Yaroslav